top of page

TRÌNH TỰ THỜI GIAN

Q3 2021

BLOCKCHAIN

Q3 2022

TRAO ĐỔI

Q4 2022

CỘNG

Q1 2023

APP

iOS+ANDROID.png
 • Hoàn thành chuỗi khối.
   

 • WORLDCOIN FREE
  Mainnet 1.0 sẽ được bật Ngày 30 tháng 6 năm 2021 bắt đầu!
   

 • Ví ngoại tuyến có sẵn.
   

 • mục Tiêu:
  500.000 tài khoản email dành riêng.
   

 • WORLDCOIN FREE dành riêng:
  500.000.000.

 • Danh sách giao dịch chứng khoán WORLDCOIN FREE
  sẽ được thực hiện vào quý 3 năm 2021.
   

 • Bắt đầu giai đoạn 2 bảo trì và tiếp thị.
   

 • Chuẩn bị cho danh sách hơn nữa.
   

 • mục Tiêu:
  2.000.000 dành riêng
  Chiếm E-mail.
   

 • WORLDCOIN FREE dành riêng:
  2.000.000.000.

 • Mở rộng các hoạt
  động tiếp thị nhằm đẩy nhanh sự lan rộng của WORLDCOIN FREE và ồ ạt mở rộng cộng đồng.
   

 • mục Tiêu:
  10.000.000 tài khoản email dành riêng.
   

 • WORLDCOIN FREE dành riêng:
  10.000.000.000.

 • Hoàn thành ứng dụng WORLDCOIN FREE.
   

 • Hoàn thành ứng
  dụng ví cho iOS và ANDROID.

Q2 2021

THIẾT KẾ

 • Phát triển thiết kế logo và tạo trang chủ.
   

 • Công việc chuẩn bị để tạo ra các yêu cầu kỹ thuật cho blockchain.
   

 • Thực hiện và thiết lập cấu trúc máy chủ.
   

 • Dự án bắt đầu giai đoạn 1 vào ngày 20/3/2021

bottom of page