top of page

THÔNG TIN CÔNG TY

Cho đến khi thành lập nền tảng của chúng tôi, DigiTegg SCS Ltd. quản trị của các máy chủ.

DigiTegg SCS Ltd.

CLIFTON HOUSE OFFICE 70
FITZWILLIAM STREET LOWER
DUBLIN 2, IRLAND
Company Number: 624160


www.worldcoin.world

info@worldcoin.world

bottom of page